An der Alster

An der Alster

© René Legrand | fotodesign-legrand.de